Wednesday, 15 May 2013

蔣聲《孤鳳啼痕》吳昊(老花鏡)臉書專頁二O一二年十二月四日:李我有個徒弟叫做蔣聲,名氣冇乜,好快就消失在空氣之中,唔知有邊位老人家曾聽過佢講古呢?

No comments:

Post a Comment